Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti pro investory s.r.o., dále též „Poskytovatel“,

pro smlouvy uzavřené distančním způsobem na dodávku digitálního obsahu prostřednictvím portálu finakademie.cz

Účinnost od 01. 01. 2024

Vydáním a zveřejněním nových aktualizací obchodních podmínek se automaticky nahrazují znění starší.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále VOP) se vztahují na produkty a služby poskytované ze strany Poskytovatele prostřednictvím portálu finakademie.cz, zejména odborné publikace v elektronické podobě – v podobě digitálního obsahu ve smyslu § 2389a a násl. Občanského zákoníku, kurzy a semináře a další vzdělávací materiály zveřejněné na webech společnosti pro investory s.r.o., dále jen „Obsah“.
Svůj souhlas s obchodními podmínkami vyjadřuje Uživatel, dále jen „Uživatel“, při uzavírání smlouvy distančním způsobem zaškrtnutím odpovídajícího políčka při procesu objednávky Obsahu.
Poskytovatel poskytuje plnění pouze v zemích, pro které platí ustanovení o OSS (dříve MOSS).

1.     Základní ustanovení

1.1 Uživatel je oprávněn objednávat od Poskytovatele Obsah z nabídkového sortimentu Poskytovatele podle své potřeby formou vyplnění objednávkového formuláře umístěného na webových stránkách Poskytovatele.
1.2 Objednávky je Uživatel povinen zasílat Poskytovateli prostřednictvím e-shopu na jeho webových stránkách s využitím tam zveřejněných kontaktních údajů.
1.3 Každá objednávka musí obsahovat minimální obsahové náležitosti označené v interaktivním formuláři umístěném na webových stránkách Poskytovatele hvězdičkou.
1.4 Poskytovatel je povinen potvrdit neprodleně doručení objednávky, a to na kontakty, které Uživatel pro ten účel v objednávce písemně určí. V tomto potvrzení zašle Poskytovatel Uživateli rovněž znění těchto podmínek.
1.5 Smlouva o dodávce Obsahu je uzavřena okamžikem, kdy Poskytovatel uživateli potvrdí objednávku Uživatele učiněnou na základě prezentace Obsahu prostřednictvím portálu finakademie.
1.6 Po úhradě sjednané zálohové platby (viz níže čl. 3) získá Uživatel prostřednictvím emailu na elektronickou adresu uvedenou Uživatelem při procesu objednávky v prostředí portálu finakademie přístupové údaje, dále též „Email“, přístupové údaje do členské sekce – v prostředí členské sekce bude mít Uživatel k dispozici potvrzení o uzavřené smlouvě a rovněž přístup k objednanému Obsahu.
1.7 Poskytovatel umožní Uživateli přístup k obsahu po době 362 kalendářních dnů ode dne získání přístupu do členské sekce, dále též „Doba přístupu“.
1.8 Po dosažení časového limitu podle bodu 1.7 bude Uživateli Obsah znepřístupněn, bez ohledu na to, zda Uživatel přístup v Době přístupu využil či nevyužil.
1.9 Požádá-li uživatel Poskytovatele písemně o prodloužení Doby přístupu prostřednictvím emailové adresy info@finakademie.cz se stručným zdůvodněním, je Poskytovatel oprávněn podle vlastního uvážení Uživateli Dobu přístupu prodloužit – na prodloužení Doby přístupu však nemá Uživatel právní nárok.

2.              Informace o kompatibilitě a interoperabilitě

2.1. Obsah je dostupný prostřednictvím členské sekce portálu finakademie ve formě on-line streamingu dat.
2.2 uživatel je povinen zajistit na vlastní náklady a odpovědnost vyhovující technické vybavení (HW, SW) a síťové připojení, dále též „Digitální prostředí“.
2.3 Využívání obsahu předpokládá Digitální prostředí s následujícími vlastnostmi:
- vysokorychlostní připojení k internetu
- zařízení podporující Adobe Flash: na zařízeních, která Adobe Flash nepodporují, nelze Obsah zobrazi
2.4 Uživatel je povinen na vlastní náklady a zodpovědnost otestovat splnění požadavků na Digitální prostředí ještě předtím, než provede sjednanou zálohovou platbu (viz čl. 3 níže).
2.5 Bude-li při užívání Obsahu zjištěná nějaká technická závada, je Uživatel povinen poskytnout součinnost nezbytnou k ověření, zda jde o závadu vyvolanou Digitálním prostředím, jinak nese výlučné důkazní břemeno ohledně toho, že za zjištěnou závadu odpovídá Poskytovatel.

3.              Odměna za přístup k Obsahu. Platební podmínky

3.1 Uživatel je povinen zaplatit Poskytovateli za přístup k Obsahu odměnu ve výši podle aktuálních ceníků prezentovaných na webových stránkách Poskytovatele ke dni doručení objednávky Uživatele (na portálu finakademie).
3.2 Cenu Obsahu, který Uživatel objedná prostřednictvím objednávkového prostředí portálu finakademie, uhradí Uživatel bezhotovostním převodem a v termínu podle údajů na zálohové faktuře, kterou Uživatel obdrží na Email.

4.              Doba plnění

4.1 Není-li ujednán čas plnění, zpřístupní Poskytovatel Obsah Uživateli do 3 pracovních dnů po úhradě sjednané zálohové platby (viz bod 1.6 a 3.2 výše).
4.2 Je-li Uživatel spotřebitelem a potvrdí-li při objednávce Obsahu výslovně, že souhlasí s dodáním Obsahu před uplynutím lhůty 14 dnů od uzavření smlouvy, není oprávněn od smlouvy odstoupit.
Nedojde-li k zániku oprávnění Uživatele podle předchozí věty, je Uživatel v postavení spotřebitele oprávněn odstoupit od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření; k tomuto účelu lze využít formulář zveřejněný na webových stránkách Poskytovatele včetně detailního poučení.

5.              Práva z vadného plnění

5.1 Poskytovatel odpovídá uživateli, že Obsah je po dobu trvání Dobry přístupu bez vad.
5.2 Projeví-li se vada za trvání závazku, je Poskytovatel povinen prokázat, že digitální obsah je poskytován bez vad.
5.3 Uživatel je povinen vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistí.
5.4 Je-li Uživatelem spotřebitel, může vytknout vadu Obsahu, která se projeví či vyskytne v průběhu Doby přístupu.
5.5 Je-li vada odstranitelná, může Uživatel buď požadovat odstranění vady, nebo slevu z odměny. Je-li vada neodstranitelná a nelze-li pro ni Obsah užívat, může Uživatel buď odstoupit od smlouvy, nebo se domáhat přiměřené slevy z odměny.
5.6 Je-li Uživatel spotřebitelem, má v souvislosti s vadami Obsahu následující právo:
-  právo požadovat odstranění vady Obsahu v přiměřené době po vytknutí vady, ledaže je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné
- právo požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:

  • Poskytovatel vadu neodstranil v přiměřené době nebo je z jeho prohlášení či z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Uživatele
  • vada se projeví i po odstranění, nebo
  • vada je podstatným porušením smlouvy.

Uživatel nemůže odstoupit od smlouvy, jde-li o vadu nevýznamnou.
5.7 Má-li Uživatel právo z vadného plnění (podle bodu 5.5 či 5.6), náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li toto právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud poskytovatel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
5.8 V případě dočasné nedostupnosti elektronického Obsahu z technických důvodů na straně Poskytovatele je Poskytovatel povinen prodloužit čas přístupu ke službě Uživateli o stejnou dobu, po kterou nebyl Obsah prokazatelně dostupný.

6.              Podstatné porušení smlouvy

6.1 Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou.
6.2 Podstatným porušením smlouvy ze strany Uživatele jsou následující situace:
- Uživatel poruší pravidla pro ochranu autorských práv podle čl. 7 níže
- Obsah je během pěti minut streamován pro jednoho Uživatele na dvě či více různých IP adres
- Na internetových stránkách třetích osob se vyskytne Obsah Poskytovatele s personalizovanými identifikačními prvky uživatele
- Uživatel se pokusí technicky ovlivnit způsob přehrávání Obsahu.

7.              Autorská práva

7.1. Obsah je autorským dílem třetích osob. Uživateli nenáleží právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace.
7.2. Uživatel souhlasí uhrazením ceny za Obsah s tím, že přístup a přehrávání není anonymní. Poskytovatel zaznamenává IP adresu každého přístupu k elektronickému Obsahu spolu s přístupovým jménem, které je pro přehrávání použito.
7.3. Uživatel souhlasí s tím, že každý elektronický Obsah je personalizovaný jménem Uživatele. Ochranné prvky jsou nedílnou součástí elektronického Obsahu a v případě neoprávněného šíření budou použity v případném soudním řízení v rámci náhrady škody vzniklé porušováním autorského zákona.
7.4. Uživatel se zavazuje nestahovat placený Obsah na svůj pevný disk či jiné off-line či on-line médium určené pro ukládání digitálních dat. Stejně tak se Uživatel zavazuje nepořizovat žádné audio či video záznamy přehrávaného Obsahu. Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s těmito smluvními podmínkami.
7.5. Uživatel se zavazuje neposkytovat třetím osobám internetovou adresu, na které je Obsah umístěn.
7.6. Uživatel se zavazuje chránit své přístupové údaje. Uživatel nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.

8.              Pravidla uzavřené diskuze k Obsahu

8.1. Součástí Obsahu může být uzavřená diskuze, je-li to výslovně zmíněno v nabídce konkrétního produktu.
8.2. Uživatel má právo na přístup do diskuze po dobu trvání Doby přístupu. Po této době mu může být přístup do diskuze zachován, ale již jen jako bonus, který může být kdykoliv bez náhrady zrušen.
8.3. Výhradní právo dispozice s příspěvky v uzavřené diskuzi má Poskytovatel.
8.4. Je-li v rámci Obsahu provozováno uzavřené diskuzní fórum, není povinností Poskytovatele odpovídat na každý položený dotaz. Hlavní důvod provozu diskuze je zprostředkování diskuze mezi různými Uživateli a Poskytovatel negarantuje, že se bude diskuze aktivně účastnit.
8.5 Bude-li chod diskuzního fóra narušen nevyžádanými zprávami způsobenými nedostatečně chráněnými přístupovými údaji Uživatele, je Poskytovatel oprávněn přerušit přístup takového Uživatele do diskuzního fóra a vyrozumět jej o tom.
Opětovný přístup do diskuzního fóra Uživatel získá poté, co doloží, že zajistil dostatečnou ochranu přístupových údajů.

9.              Zpracování a ochrana osobních údajů

9. 1 Rozsah zpracovávaných osobních údajů Uživatelů
Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel v rámci smluvního vztahu se Uživatelem zpracovává osobní údaje Uživatele v rozsahu: jméno a příjmení, adresa bydliště, dodací adresa, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. Právním titulem ke zpracování těchto údajů je ve smyslu platné právní úpravy plnění smlouvy a oprávněné zájmy Poskytovatele.
9. 2 Obchodní sdělení
Uživatel bere na vědomí, že podrobnosti elektronických kontaktů získané od Uživatelů v souvislosti s dodávkami Obsahu mohou být podle platné právní úpravy (zákon č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) využívány za účelem zasílání obchodních sdělení týkajících se produktů a služeb, které Poskytovatel jako správce osobních údajů v rámci svého podnikání poskytuje, prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.
Výše popsané využití poskytnutých elektronických kontaktů může být kdykoliv odmítnuto jednoduchým sdělením odeslaným na kontaktní e-mailovou adresu – viz blíže informace o zpracování osobních údajů zveřejněné v rubrice „Ochrana osobních údajů“ v menu e-shopu Poskytovatele na jeho webových stránkách
9. 3 Zpracovatelé osobních údajů
Zpracováním osobních údajů Uživatele může Poskytovatel pověřit třetí osobu jako zpracovatele.
Poskytovatel nebude předávat osobní údaje Uživatele bez jeho souhlasu žádné třetí osobě (s výjimkou státních orgánů při výkonu jejich pravomoci).
9. 4 Forma zpracování osobních údajů
Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem, popř. též v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
9. 5 Práva spotřebitele na úseku ochrany osobních údajů
Postupem podle čl. I těchto obchodních podmínek Uživatel:
a) potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů a
b) prohlašuje, že byl poučen o svých právech na úseku ochrany osobních údajů:
i) právo požadovat bezplatně přístup k osobním údajům (článek 15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, dále též „nařízení GDPR“)
ii) právo na opravu osobních údajů (článek 16 nařízení GDPR)
iii) právo na výmaz osobních údajů za podmínek podle článku 17 nařízení GDPR
iv) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (článek 21 nařízení GDPR)
v) právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů (článek 77 nařízení GDPR)
vi) právo na omezení zpracování osobních údajů (článek 18 nařízení GDPR)
Ad iv) výše:
Pokud by se Uživatel domníval, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu se zákonem, může vznést námitku proti zpracování osobních údajů; je-li taková námitka oprávněná, Poskytovatel jako správce osobních údajů odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Poskytovatel námitce, má Uživatel právo stížnosti u dozorového úřadu (ÚOOÚ).

10.           Závěrečná ustanovení

10.1 Jsou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení aktuálních smluvních podmínek neplatnými, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Takto vzniklá mezera bude nahrazena úpravou odpovídající účelu a smyslu těchto podmínek.
10.2 Uživatel rozumí tomu, že všechny informace poskytované v rámci Obsahu jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní analýza, nebo investiční či obchodní doporučení. Všechny informace jsou vždy výhradně osobními názory autorů, kteří je poskytují pouze ke studijním účelům. Poskytovatel není registrovaným brokerem či investičním poradcem ani makléřem. Jsou-li v Obsahu zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce apod., vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Poskytovatel není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů. Burzovní obchodování a investování s finančními instrumenty je vysoce rizikové. Rozhodnutí obchodovat jakékoliv finanční instrumenty, jako např. opce, komodity a komoditní spready, akcie, ETF, indexy, deriváty apod., je odpovědností a rizikem každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Při obchodování na burze a při investování jste vždy vystaveni riziku ztráty. 
10.3 Tyto VOP a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky. V případě soudního řešení sporů mezi Poskytovatelem a Uživatelem je příslušným Městský soud v Praze.
10.4 V případě smlouvy mezi Poskytovatelem a Uživatelem v postavení spotřebitele se je možné obrátit se na Českou obchodní inspekci (http://adr.coi.cz) s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského spotu (tzv. ADR řízení). Bližší informace o ADR řízení lze nalézt na Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů – ADR | MPO. Pro ADR řízení lze využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Využitím ADR řízení se spotřebitel nezbavuje práva domáhat se práv soudní cestou.